Termékek Menü

Adatkezelési tájékoztató

BÁTOR TÁBOR WEBÁRUHÁZ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2018.05.25.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

 

A BÁTOR TÁBOR-ÉRT Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ruházati cikkek, irodaszerek, könyvek, tábori kellékek és egyéb termékek („Termékek”) kereskedelmével foglalkozik, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A társaság mint eladó által forgalmazott Termékeket a vevők mint az ezzel kapcsolatos adatkezeléssel érintettek a társaság által működtetett https://www.webshop.batortabor.hu weboldalon („Weboldal”) elérhetővé tett webáruházon („Bátor Tábor Webáruház”) keresztül rendelhetik meg.

 

A Bátor Tábor Webáruház székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.

A Bátor Tábor Webáruház nyilvántartási száma: 01-09-960218

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Bátor Tábor Webáruház telefonszáma: (+36-1) 302 8808; 06 20 255 3606

A Bátor Tábor Webáruház email címe: webshop@batortabor.hu

A Bátor Tábor Webáruház weboldala:  https://www.webshop.batortabor.hu

A Bátor Tábor Webáruház képviselője és elérhetőségei: Füzérné-Fekete Tünde (t.fuzer@batortabor.hu)  

A Bátor Tábor Webáruház adatvédelmi tisztviselője: Esztervári Adrienn (a.esztervari@batortabor.hu)

 

A Bátor Tábor Webáruházon keresztül történő vásárlás lehetőségét a Bátor Tábor Webáruház az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként nyújtja, amelynek feltételeit a Bátor Tábor Webáruház általános szerződési feltételei (vásárlási feltételek) („ÁSZF”) tartalmazzák (https://www.webshop.batortabor.hu/vasarlasi_feltetelek).

 

 1. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

 

A Bátor Tábor Webáruház fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót („Tájékoztató”) egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van.

 

 1. Specifikus adatvédelmi feltételek

 

Egyes külön adatkezelések esetén specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak, ideértve például a Weboldallal kapcsolatos sütik alkalmazását.

 

 1. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

 

A Bátor Tábor Webáruház ezúton tájékoztatja az érintetteket a Termékek adásvételével, valamint a Bátor Tábor Webáruház működtetésével és hírlevelek küldésével kapcsolatban kezelt személyes adataik köréről, a Bátor Tábor Webáruház és az adatkezelőként, valamint adatfeldolgozóként eljáró partnerei személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb körülményekről. A jelen Tájékoztatót az ÁSZF-fel összhangban kell értelmezni.

 

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kell, hogy a Bátor Tábor Webáruház rendelkezésére bocsássák (ha az adatok forrása az adatokat rendelkezésre bocsátó érintett). Így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell, hogy rendelkezzenek a személyes adatok átadására. A Bátor Tábor Webáruház nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért (ideértve például a Bátor Tábor Webáruház hírlevelére más nevében való feliratkozással okozott kellemetlenséget, sérelmet).

 

Ha egy adatkezelési cél a Bátor Tábor Webáruház vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Bátor Tábor Webáruház a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén rendelkezésre bocsátja.

 

A Bátor Tábor Webáruház kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Bátor Tábor Webáruház nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az adatmegőrzési időként a Tájékoztató igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbítja. Az adatmegőrzési idő meghatározásának alapja általában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési jogok, adattovábbítás (ha van)

 

A Termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése a Bátor Tábor Webáruházon keresztül, valamint a Bátor Tábor Webáruház mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges), Elkertv. 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Bátor Tábor Webáruház kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

1. Az érintett neve, a regisztráció során megadott felhasználóneve, számlázási és kiszállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, a Bátor Tábor Webáruház felületén korábban leadott rendelései számlázási, valamint számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos célokból.

 

2. A Termékek adásvételére vonatkozóan kiállított számla.

 

3. A Bátor Tábor Webáruházon keresztül történő vásárláshoz on-line fizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a megrendelés numerikus azonosítója, a megrendelés végösszege, a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen volta, valamint a megrendelő neve kerül kezelésre.

 

Adatmegőrzési idő: a Termékek adásvételével, valamint a Bátor Tábor Webáruház használatával kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését (ideértve a regisztráció törlését is) követő 5 év.

 

A Bátor Tábor Webáruházra irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (ideértve: a számlázással, kiszállítással kapcsolatos adatokat, valamint az érintettek nevét, számlázási és kiszállítási címét) esetén: az érintett adatok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig őrzendők, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)).

 

A Bátor Tábor Webáruházra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (ideértve: a számlázással, kiszállítással kapcsolatos adatokat, valamint az érintettek nevét, számlázási és kiszállítási címét) esetén: a megrendelések teljesítésétől számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §).

 

Hozzáférésre jogosult a Bátor Tábor Webáruház szervezetén belül: a Bátor Tábor Webáruház adminisztrátora, valamint a Bátor Tábor Webáruház tekintetében illetékes marketinges munkatárs.

 

Hírlevél küldése

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) szerint az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintett hozzájárulása hiányában a hírlevél nem küldhető az érintett részére.

1. A hírlevélre feliratkozott személy neve, e-mail címe.

 

2. A hírlevél fogadáshoz való hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás visszavonása esetén ennek ténye.

Adatmegőrzési idő: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Hozzáférésre jogosult a Bátor Tábor Webáruház szervezetén belül: a Bátor Tábor Webáruház adminisztrátora, valamint a Bátor Tábor Webáruház tekintetében illetékes marketinges munkatárs.

 

 

 

 

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

A Bátor Tábor Webáruház az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Bátor Tábor Webáruház nevében kezeli.

 

A Bátor Tábor Webáruház csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a Bátor Tábor Webáruház és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek a Bátor Tábor Webáruház nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a Bátor Tábor Webáruház választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását. 

 

 

Az adatfeldolgozó

Tevékenysége

 

ShopRenter.hu Kft – webáruház rendszer biztosítása

Székhely: 4028 Debrecen Kassai út 129

Cégjegyzékszám: 09-09-020636

Telefonszám: +36-1/234-5012

E-mail cím: info@shoprenter.hu 

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webáruház rendszer biztosítása.

 

A kezelt adatok köre: az érintett (megrendelő) neve, e-mail címe, postacíme, megrendelt termékek, a rendelés ellenértékének összege.

Kulcs-Soft Nyrt – felhő alapú számlázási és készletkezelési szolgáltatás

Székhely: 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

Cégjegyzékszám: 01-10-045531

Telefonszám: +36-1-336-5300

E-mail cím: info@kulcs-soft.hu

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: felhő alapú számlázási és készletkezelési szolgáltatás.

 

A kezelt adatok köre: az érintett (megrendelő) neve, e-mail címe, postacíme, megrendelt termékek, a rendelés ellenértékének összege, a beszállító neve, cégjegyzékszáma, székhelye, beszállított termékek, beszállítás ellenértékének összege.

Webshippy Magyarország Kft. – kiszervezett logisztikai szolgáltatás

Székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.

Cégjegyzékszám: 01-09-282775

Telefonszám: +36 1 99 8 099

E-mail cím:  info@webshippy.com

 

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: kiszervezett logisztikai szolgáltatás (szállítás).

 

A kezelt adatok köre: az érintett (megrendelő) neve, e-mail címe, postacíme, megrendelt termékek, a rendelés ellenértékének összege.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

 

A Bátor Tábor Webáruház a személyes adatokat az alábbi társaságok részére továbbítja.

 

A társaságok adatkezelőkként járnak el, vagyis önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározhatják, az adatkezelésre (beleértve az eszközt) vonatkozó döntéseket meghozhatják és végrehajtják, vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval végrehajtatják. Az adattovábbítás címzettjei tevékenységük során önálló adatkezelőként járnak el, a saját adatkezelési feltételeik szerint; a Bátor Tábor Webáruház ezzel kapcsolatban ellenőrzési jogosultsággal nem rendelkezik. Az általuk végzett adatkezelésekről ezektől a társaságoktól kaphat bővebb tájékoztatást az érintett.

Az adattovábbítás címzettje

 

Az adattovábbítás jogalapja

 

Milyen módon használja fel az adatokat (milyen tevékenységet végez), és mennyi ideig?

 

 

 

OTP Mobil Kft – interneten keresztüli online fizetés

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Telefonszám: 06 1 3666 611

E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Bátor Tábor Webáruház és szerződéses partnere jogos érdeke).

 

A jogos érdek: interneten keresztüli online fizetés lehetővé tétele, a Bátor Tábor Webáruház és partnere közötti üzleti kapcsolatok összehangolása és erősítése.

Az OTP Mobil Kft. a tevékenységét a Bátor Tábor Webáruházzal fennálló szerződés hatálya alatt, annak megszűnéséig végzi, az érintettek adatait a saját adatvédelmi tájékoztatója (http://simplepay.hu/vasarlo-aff) szerint, az ott írt ideig kezeli.

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság – küldemények továbbítása, Pick Pack Pont hálózat üzemeltetése

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., postacíme: 1725 Budapest, Pf.: 117.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

E-mail cím: info@sprinter.hu, pickpackpont@sprinter.hu

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Bátor Tábor Webáruház és szerződéses partnere jogos érdeke).

 

A jogos érdek: küldemények hatékony továbbítása és a Pick Pack Pont hálózat e célból való igénybevétele, a Bátor Tábor Webáruház és partnere közötti üzleti kapcsolatok összehangolása és erősítése.

A SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság küldemények továbbítása céljából a Pick Pack Pont hálózatot üzemelteti, az adatokat a küldemények kezelése és címzettnek történő eljuttatása céljából kezeli a saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint (http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf).

 

   
 
 1. Külső szolgáltatók

 

A Weboldal külső szolgáltatók weboldalaira mutató linkeket is használhat, amely weboldalakat a Bátor Tábor Webáruház nem ellenőrzi, illetve nem képes ellenőrizni. Ezen weboldalak vonatkozásában a külső szolgáltatások, illetve weboldalak üzemeltetője jár el adatkezelőként, az ezzel kapcsolatos adatkezelési műveletekre pedig ezen weboldalak adatkezelési tájékoztatói irányadóak.

 

 1. On-line fizetési szolgáltatás

 

A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a Bátor Tábor Webáruház lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az általa megrendelt Termékek ellenértékét az OTP Mobil Kft. mint – a fentiek szerinti – külső szolgáltató által nyújtott on-line fizetési szolgáltatás igénybevételével egyenlítése ki. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy a Termékek vételárát az OTP Mobil Kft. igénybevételével egyenlíti ki, úgy a Bátor Tábor Webáruház a Webáruházról az OTP Mobil Kft. felületre irányítja az érintettet a fizetési tranzakció lebonyolításához. A fizetési tranzakció az érintett és az OTP Mobil Kft. között a Bátor Tábor Webáruház közreműködése nélkül valósul meg az OTP Mobil Kft. fenti felületén. A fizetési tranzakcióval kapcsolatban a Bátor Tábor Webáruház által kezelt adatok köre a megrendelés numerikus azonosítójára, a megrendelés végösszegére és a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen voltára korlátozódik.

 

 1. Hírlevél küldése

 

A hírlevélre feliratkozott érintettek a Bátor Tábor Webáruház hírleveléről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatnak a Bátor Tábor Webáruház fentebb jelölt elérhetőségein. Emellett ezen tényre minden egyes hírlevél figyelemfelhívást tartalmaz.

 

       10. Harmadik személyekkel kapcsolatos információk, gyermekek adatainak kezelése

 

A Weboldal látogatásával, valamint a Termékek megrendelésével kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy

 • saját adatait – ideértve a személyes adatait – adja meg;
 • a 16. életév alatti gyermek esetén a törvényes képviselő hozzájárulása rendelkezésre áll;
 • cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

 

A fenti rendelkezések megsértéséből származó bármely esetleges kárért a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékben a Bátor Tábor Webáruház kizárja a felelősségét.

 

Az Bátor Tábor Webáruház minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére. Jogosulatlan adatmegadás esetén az érintettek a Bátor Tábor Webáruházzal annak fentebb írt elérhetőségein léphetnek kapcsolatba.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az online tárolt adatok hozzáférése szervezeten belül korlátozva van, jelszóval védett, és ahhoz kizárólag a Bátor Tábor Webáruház fentebb jelölt munkatársai, valamint a Bátor Tábor Webáruház adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnereinek illetékes munkatársai férhetnek hozzá, amennyiben az a feladatuk teljesítéséhez szükséges. A Bátor Tábor Webáruház belső hálózatát határvédelmi rendszer védi a külső támadásoktól. A Bátor Tábor Webáruház az érintettek személyes adataival kapcsolatos nyomtatott anyagokat minden esetben elzárt szekrényben tárolja.

 

12. Cookie-k

A Bátor Tábor Webáruház a Weboldal bizonyos területein cookie-kat (sütiket) használ.

 

A sütikről: a sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az érintett merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje, ha azt az érintett már korábban meglátogatta. A sütik segítenek a Bátor Tábor Webáruháznak megérteni, hogy a Weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy az érintettek mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Bátor Tábor Webáruház a Weboldalt jobban tudja igazítani az érintettek igényeihez, illetve még változatosabb felhasználói élményt tud nyújtani.

 

Mikor az érintett felkeresi a Weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az érintett személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely az érintettet erre a weboldalra irányította, a Weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a Weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt a Bátor Tábor Webáruház számára a Weboldal felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

 

Az érintett beállíthatja webes keresőjét akként, hogy elfogadjon minden sütit, vagy épp elutasítsa azokat, vagy értesítse az érintettet, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így az érintetteknek célszerű tájékozódniuk az általuk használt böngésző sütikkel kapcsolatos szűrési lehetőségei tekintetében. A Weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja annak minden előnyének kihasználását. 

 

 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Bátor Tábor Webáruház ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

A Bátor Tábor Webáruház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Bátor Tábor Webáruház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Bátor Tábor Webáruház nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Bátor Tábor Webáruháztól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Bátor Tábor Webáruház közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Bátor Tábor Webáruháztól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

 1. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Bátor Tábor Webáruház az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Bátor Tábor Webáruház az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

            A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Bátor Tábor Webáruház kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

            A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bátor Tábor Webáruház indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Bátor Tábor Webáruház gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a Bátor Tábor Webáruházra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Ha a Bátor Tábor Webáruház nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Bátor Tábor Webáruházra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

​       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bátor Tábor Webáruház korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Bátor Tábor Webáruház ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Bátor Tábor Webáruháznak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Bátor Tábor Webáruház jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Bátor Tábor Webáruház előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

​            A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Bátor Tábor Webáruház minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Bátor Tábor Webáruház tájékoztatja e címzettekről.

 

            Az adathordozhatósághoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Bátor Tábor Webáruház rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Bátor Tábor Webáruház akadályozná, ha:
 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Bátor Tábor Webáruház és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Bátor Tábor Webáruház nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

​       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

A Bátor Tábor Webáruházzal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

 1. A Bátor Tábor Webáruházzal vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást a Bátor Tábor Webáruház vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.